donderdag 8 februari 2018

Zet een streep door kruising Liesboschterrein

De Fietsersbond roept Nieuwegeinse raadsleden op om een streep te zetten door het wormvormig aanhangsel op de bestemmingsplankaart Ravenswade. Want een kruising op die plek, bij de Laagravenseweg, is onveilig en fietsonvriendelijk.De bestemmingsplankaart Ravenswade e.o. met onderaan het wormvormig aanhangsel

Clarion Wegerif, voorzitter Fietsersbond Nieuwegein: “Eén van de belangrijkste hoofdfietsroutes naar Nieuwegein wordt met de geplande kruising vernacheld. Elke dag weer lopen 3000 fietsers de kans dat zij nooit, of met ernstig letsel thuiskomen. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer, de bijbel van elke verkeerskundig ontwerper, staat dat dit soort kruisingen vermeden moet worden, omdat er erg veel ongelukken gebeuren.“

Slimme verkeersregelinstallaties blijken starre stoplichten
Wegerif: “Gedeputeerde Verbeek, verantwoordelijk wegbeheerder van de fietsroute, leidt u om de tuin met valse beloftes. Haar slimme, fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties zijn in werkelijkheid starre stoplichten, die te lang op rood staan.” Onveilige kruisingen zijn nooit fietsvriendelijk.

Out-of-the-box denken
De Fietsersbond vraagt de Nieuwegeinse raadsleden, die vanavond over het bestemmingsplan Ravenswade debatteren, om te kiezen voor een verlengde fietstunnel óf om out-of-the-box te denken. Door een streep te zetten door het wormvormig aanhangsel op de bestemmingsplankaart kunnen zij ervoor kiezen om alleen hun goedkeuring te verlenen aan het noordelijk deel van het bestemmingsplan. Dit houdt in het aanleggen van alle geplande verkeersvoorzieningen op het noordelijk deel van het Liesboschterrein en een tweerichtingenfietspad langs de Ravenswade. De in- en uitritten voor het distributiecentrum van de Jumbo zijn dan beschikbaar en er is een voldoende veilige route voor fietsers over het Liesboschterrein gecreëerd.

Ruimte voor de fiets
Daarmee komt er ruimte voor de ondernemers op het Liesboschterrein om te kiezen voor de fiets. Immers, steeds weer blijkt dat ongeveer de helft van alle werknemers op fietsafstand van het werk woont. Met een stimuleringsprogramma zoals op bedrijventerrein Lage Weide is de dagelijkse autostroom in te dammen, zodat de Liesbosch ook in de toekomst bereikbaar blijft.

Meer informatie
Lees ook de inspraakreactie van Clarion Wegerif en de toelichting daarop.

Inspraakreactie Fietsersbond op bestemmingsplan Ravenswade

Inspraakreactie in 1 minuut bij bestemmingsplan Ravenswade e.o. van Clarion Wegerif, namens de Fietsersbondafdelingen Nieuwegein, Houten en Utrecht, bij raadscommissie ROM van 8 februari 2018

Geachte voorzitter, dames en heren,

De geplande nieuwe invalsweg ter hoogte van de Hornbach wordt een onveilige en fietsonvriendelijke kruising. Eén van de belangrijkste hoofdfietsroutes van en naar Nieuwegein wordt daarmee vernacheld. Elke dag weer lopen 3000 fietsers de kans dat zij nooit, of met ernstig letsel weer thuiskomen. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer, de bijbel van elke verkeerskundig ontwerper, staat dat dit soort kruisingen vermeden moet worden, omdat er erg veel ongelukken gebeuren)*. Alle risicofactoren zijn hier aanwezig: afslaand vrachtverkeer, hoge snelheden, slecht zicht en relatief veel jonge fietsers.

Gedeputeerde Verbeek, de wegbeheerder van de fietsroute, leidt u om de tuin met valse beloftes. Haar slimme, fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties)** zijn in werkelijkheid starre stoplichten, die te lang op rood staan.

Zorg dus voor een verlenging van de huidige fietstunnel. Of denk out-of-the-box en keur alleen het noordelijk deel van dit bestemmingsplan goed, inclusief tweerichtingenfietspad over de Ravenswade. Het distributiecentrum van de Jumbo is dan bereikbaar en de fietsers rijden voldoende veilig over het Liesboschterrein.

Dank u wel.


Toelichting

)* Ontwerpwijzer fietsverkeer over kruisingen met hoge intensiteiten (10.000 tot 30.000 motorvoertuigen/etmaal):
Blz 200: “Als wordt gekeken naar het veiligheidsaspect, geldt dat op volledige (viertaks) kruisingen met verkeerslichten erg veel ongevallen plaatsvinden; toepassing hiervan zou met het oog op de veiligheid daarom eigenlijk vermeden moeten worden.” Het beste alternatief is een tunnel.

)** Gedeputeerde Verbeek vindt een slimme, fietsvriendelijke verkeersregelinstallatie (VRI) een goed alternatief voor een tunnel. Helaas zal zo’n VRI hier noch slim, noch fietsvriendelijk zijn. De beloofde fietsvriendelijke cyclustijd van 1,5 min kan hier niet gehaald worden, omdat de VRI zeker in de spits gekoppeld zal worden aan de twee andere VRI’s op de Laagravenseweg bij de Ravenswade en de Utrechtseweg. Anders loopt het autoverkeer daar hopeloos vast. Die VRI’s hebben een cyclustijd van 2,5 minuut. Ook de gemiddelde wachttijd zal boven de 20 s uitkomen, wat in de Ontwerpwijzer voor de fiets als slecht wordt beoordeeld. Overigens, een kruising waar erg veel ongevallen plaatsvinden, kan sowieso niet als fietsvriendelijk worden beoordeeld.

)*** We roepen u daarom op om samen met de provincie en ontwikkelaar Laagraven Investment op zoek te gaan naar geld voor een tunnel.

Wij zien daarnaast mogelijkheden voor een alternatief: namelijk nu alleen uw goedkeuring verlenen aan het noordelijk deel van het bestemmingsplan inclusief de Ravenswade. Dit houdt in het aanleggen van alle geplande verkeersvoorzieningen op het noordelijk deel van het Liesboschterrein en de Ravenswade. De in- en uitritten voor het distributiecentrum van de Jumbo zijn dan beschikbaar en er is met de aanleg van het tweerichtingenfietspad langs de Ravenswade een voldoende veilige route voor fietsers over het Liesboschterrein beschikbaar.

Ruimte voor de fiets
Daarmee komt er ruimte voor de ondernemers op het Liesboschterrein om te kiezen voor de fiets. Immers, steeds weer blijkt dat ongeveer de helft van alle werknemers op fietsafstand van het werk woont. Met een stimuleringsprogramma is de dagelijkse autostroom in te dammen, zodat de Liesbosch ook in de toekomst bereikbaar blijft.

Neemt u een voorbeeld aan de ondernemers aan de andere kant van Utrecht, op bedrijventerrein Lage Weide. Die vragen zelfs om de aanleg van een fietsbrug!

Mocht blijken dat dit niet voldoende is, dan kunt u later met toekomstige ontwikkelaars en provincie altijd nog geld voor een tunnel bij elkaar zoeken.

donderdag 1 februari 2018

Open brief Fietsersbond aan raads- en Statenleden en Laagraven Investment over dóórfietsen Laagravenseweg

Nieuwegein, 1 februari 2018

Geachte raads- en Statenleden van Nieuwegein en provincie Utrecht, geachte vertegenwoordigers van Laagraven Investment,

We richten ons als Fietsersbond tot u allen, vanwege de plannen voor een nieuwe invalsweg vanaf de Laagravenseweg naar het Liesboschterrein. We stellen dat verkeerslichten op deze route niet alleen zorgen voor oponthoud en vermindering van comfort, maar ook voor een toename van ongevallen. We voorzien dat veel fietsers – de route wordt veel gebruikt door middelbare scholieren uit Houten en Nieuwegein- rood licht zullen negeren, met alle gevolgen van dien.
We roepen u op, om gezamenlijk geld beschikbaar te stellen voor een oplossing die fietsers zonder oponthoud laat doorfietsen van Houten naar Nieuwegein en terug.

Want raadsleden: u hebt u in het Mobiliteitsplan+ uitgesproken voor hoofdfietsroutes van snelwegkwaliteit. De route langs de Laagravensweg is zo’n hoofdfietsroute, die nu snelwegkwaliteit heeft. Die kwaliteit is die route met deze plannen kwijt.

Want Statenleden: u hebt in het door u vastgestelde Realisatieplan Fiets uzelf tot doel gesteld het fietsgebruik in de provincie Utrecht te laten verdubbelen. Dit lukt natuurlijk alleen met het wégnemen van knelpunten, niet met het aanleggen ervan. Ook wordt u door gedeputeerde Verbeek niet goed geïnformeerd over de hoeveelheid fietsers die de route langs de Laagravenseweg iedere dag nemen. Zij beweert dat daar 750 fietsers per etmaal passeren, wij schatten dit aantal in op 3000. We hebben dit getal afgeleid uit gegevens van de Fietstelweek 2016 , gecombineerd met fietstelcijfers van de gemeente Utrecht. Mogelijk zijn het er zelfs meer, omdat er relatief weinig middelbare scholieren meedoen aan de Fietstelweek.

Want Laagraven Investment: u hebt met uw plannen voor het Liesboschterrein vooral gekeken naar de gevaarlijke situatie voor fietsers op de Ravenswade. Die hebt u in uw verkeersplan voldoende opgelost, maar u hebt onvoldoende rekening gehouden met de fietsers langs de Laagravenseweg.

Investeren in de fiets loont
U hebt, raads- en Statenleden, uw mobiliteits- en fietsbeleid niet voor niets aangenomen. Investeren in de fiets loont namelijk. Elke geïnvesteerde euro in het wegnemen van knelpunten levert geld op: een gezondere bevolking, schonere lucht, minder ziekteverzuim. In feite kost het aanleggen van deze invalsweg alleen maar geld.

Tunnel: niet alleen goed voor de fiets, óók voor de auto
Een verlenging van de huidige fietstunnel onder de nieuwe ontsluitingsweg door, met een aftakking naar de Biezenwade, is de beste oplossing. Want de hoeveelheden auto’s op de Laagravenseweg en de geplande invalsweg combineren niet met acceptabele wachttijden voor fietsers. Uit berekeningen die onze mobiliteitsdeskundige Cor van Angelen heeft gemaakt, blijkt dat een wachttijd van maximaal 1 minuut voor fietsers)* zóveel oponthoud oplevert voor auto’s dat de Laagravenseweg tot de A12 en de Nieuwegeinsebrug vast komt te staan. De door Laagraven Investment genoemde cyclustijd van 90 seconden achten wij in de spits niet haalbaar.
De geplande situatie, met twee kruisingen voor auto’s vlak na elkaar, is zo complex dat de wachttijden voor fietsers nog hoger zullen oplopen dan bij de oversteek van de Ravenswade richting Hoograven. Daar staan fietsers nu al 2,5 minuut wortel te schieten voor het rode stoplicht.

Harde afspraken in raadsbesluit
In de Notitie beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Ravenswade e.o. stelt het college van B&W van Nieuwegein: ”Wij willen Laagraven Investment, de Provincie Utrecht en u (bedoeld wordt de Fietsersbond) de ruimte geven met betrekking tot de optimalisatie van de fietsinfrastructuur. Dit kan binnen de kaders van het vast te stellen bestemmingsplan”.

U trekt met deze opstelling uw handen van dit probleem af, en legt die bij ons, een vrijwilligersorganisatie, op de schouders. U bent als raads- (en Staten)leden zélf verantwoordelijk voor de uitvoering van uw beleid. Wij roepen u op om in uw raadsbesluit harde afspraken op te nemen over doorfietsen zonder oponthoud. En u zelf af te vragen: wie bepaalt in dit dossier nu eigenlijk de inrichting van de openbare ruimte? Wij als Fietsersbond denken dat in dit geval projectontwikkelaar Laagraven Investment bepaalt, of fietsers hier straks veilig en zonder oponthoud kunnen doorrijden. Is dat wat u als overheden wilt?

Met vriendelijke groet,
Clarion Wegerif
Voorzitter Fietsersbond Nieuwegein

)* De maximale wachttijd van 1 minuut komt uit het provinciale Realisatieplan Fiets.

Op donderdagavond 8 februari praat Clarion Wegerif namens de Fietsersbond mee bij de raadscommissie ROM van de gemeente Nieuwegein bij het agendapunt bestemmingsplan Ravenswade.

Onderteken en deel onze petitie

donderdag 11 januari 2018

Wortel schieten bij nieuwe kruising Liesboschterrein: nee!

Maandagochtend 15 januari tussen 7.45 en 8.30 uur delen leden van de Fietsersbond wortels uit aan fietsers bij de fietstunnel onder de Laagravenseweg in Nieuwegein. Want wortel schieten bij de nieuwe kruising naast de Hornbach, dat willen fietsers niet!

Als het aan de provincie Utrecht, de gemeente Nieuwegein en Laagraven Investment ligt, komt naast de Hornbach een grote nieuwe ontsluitingsweg met verkeerslichten om de toegankelijkheid van het Liesboschterrein te verbeteren.
Elke dag maken zo’n twee- tot drieduizend fietsers uit Houten en Nieuwegein gebruik van de provinciale hoofdfietsroute langs de Laagravenseweg (N408) over de Nieuwegeinsebrug. Nu fietsen zij nog veilig en zonder oponthoud via de fietstunnel naar (middelbare) school of werk. Straks moeten zij de nieuwe drukke toegangsweg kruisen.De nieuwe ontsluitingsweg (drie banen plus ventweg) komt naast het parkeerterrein van de Hornbach (achter de vlaggen). Vlot doorfietsen is er dan niet meer bij.


De voorgestelde verkeerslichtregeling gaat uit van een gemiddelde verliestijd van 34 seconden in de ochtendspits, 41 seconden in de avondspits en 28 seconden in de middagspits. Gemiddeld houdt in, dat fietsers in de avondspits maximaal 82 s zullen moeten wachten op groen licht. Wij vinden deze wachttijd niet acceptabel. Ook verwachten we dat veel fietsers het rode verkeerslicht gaan negeren, met een vergroting van de onveiligheid als gevolg.

Alternatief
Een goed alternatief is er: een verlenging van de bestaande fietstunnel of een verkeersregelinstallatie zonder oponthoud voor de fietser. Dat kost geld, waarvoor nu alleen Laagraven Investment opdraait. Wij vinden het op z’n zachts gezegd vreemd dat wegbeheerder provincie Utrecht, met haar ambitieuze plannen voor verdubbeling van het fietsverkeer in 2030, hier een knelpunt laat realiseren, in plaats van het te voorkomen. Zeker nu uit de voortgangsrapportage 2017 van het Realisatieplan Fiets blijkt, dat de investeringen in provinciale fietsinfra achterblijven, met het risico dat de doelstellingen niet gehaald worden.

Ben je het hiermee eens? Laat dan je stem horen en teken de petitie!
Je vindt deze op https://doorfietsenoplaagravenseweg.petities.nl/
Verspreid de petitie via social media zodat hij zoveel mogelijk fietsers bereikt!

Inspreken
In de middag van 15 januari vanaf ca 16.30 uur spreekt voorzitter Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein in bij de Provinciale Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie bij agendapunt 5.9. Agendapunt 4.9 betreft de Voortgangsrapportage 2017 Realisatieplan Fiets.

We spraken als Fietsersbond al eerder in bij de provincie, op 20 november 2017. Lees daarover in ons eerdere blog.
Op 18 december 2017 stuurden we de gemeente Nieuwegein een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ravenswade, met dezelfde strekking. Op de GoogleMapskaart zie je een overzicht van alle fietsmaatregelen op het Liesboschterrein.

Meer over de Liesbosch
Laagraven Investment wil op het terrein van de voormalige groenteveiling op het Liesboschterrein een distributiecentrum voor de Jumbo realiseren. Dit kan alleen als er de nodige verkeersmaatregelen getroffen worden op het terrein, dat geheel (inclusief de wegen op het terrein) in particulier eigendom is. De Fietsersbondafdelingen van Nieuwegein, Houten en Utrecht pleiten al bijna tien jaar voor betere omstandigheden voor fietsers op het Liesboschterrein.

zondag 19 november 2017

Fietsersbond: Provincie ondergraaft eigen fietsbeleid met ontsluiting Liesboschterrein

Inspraakreactie Frans Krens, Fietsersbond/Utrechts Fiets Overleg UFO
bij vergadering van de Provinciale Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie van maandag 20 november 2017, agendapunt 4.11

Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie,

De plannen voor herontwikkeling van het Nieuwegeinse Liesboschterrein hebben grote gevolgen voor de twee- tot drieduizend fietsers en bromfietsers die dagelijks via de provinciale Laagravenseweg N408 van Houten naar Nieuwegein rijden. Het zijn voornamelijk middelbare scholieren die via deze regionale hoofdfietsroute van en naar de scholen in Nieuwegein fietsen, en volwassen fietsforensen. Nu nog nemen zij de provinciale fietstunnel en vervolgen ongehinderd hun weg.

Binnenkort is dit verleden tijd, als tenminste de plannen voor de nieuwe ontsluitingsweg van het Liesboschterrein doorgaan. In het ontwerp-bestemmingsplan Ravenswade is te zien, dat fietsers straks de nieuwe ontsluitingsweg langs de Hornbach moeten oversteken. Dit betekent oponthoud en conflicten met kruisend (vracht)verkeer van en naar de Laagravenseweg. Fietsers die de Nieuwegeinsebrug afrijden, komen met veel snelheid aan bij de kruising. We verwachten dat velen de rode verkeerslichten zullen negeren, met alle gevolgen van dien. De Fietsersbond pleit daarom voor verlenging van de provinciale fietstunnel onder de nieuwe ontsluitingsweg door.Klik hier om naar de GoogleMapskaart te gaan

Ontsluiting ondergraaft ambitieuze fietsbeleid provincie
De Fietsersbond vindt een verslechtering van de huidige provinciale fietsroute langs de N409 en N408 niet acceptabel, in het licht van de ambitieuze doelstelling uit het Realisatieplan Fiets. In dit door uw Staten vastgestelde plan staat dat het fietsgebruik in 2030 verdubbeld moet zijn. Om dit te bereiken neemt de provincie Utrecht maatregelen om knelpunten weg te nemen en provinciale wegen veiliger en aantrekkelijker te maken voor fietsers, met minder oponthoud. Het valt toch niet te verkopen dat een bestaande, goede provinciale hoofdfietsroute door deze ontwikkelingen slechter wordt?

Fietsmaatregelen op het Liesboschterrein
Om de vestiging van een distributiecentrum van de Jumbo op het voormalige veilingterrein op de Liesbosch mogelijk te maken moet initiatiefnemer Laagraven Investment veel verkeersmaatregelen nemen. De drukke Ravenswade is al jaren een nachtmerrie voor fietsers en automobilisten. Op 4 juli 2016 dienden zeven partijen uit uw Staten een motie in, om de omstandigheden voor fietsers op het Liesboschterrein te verbeteren. Die motie werd door Provinciale Staten aangenomen, en met effect: de voorliggende plannen voorzien in een vrijliggend tweerichtingenfietspad aan de zuidkant van de Ravenswade en een verplaatsing van de ingang van de Hornbach. Het tweerichtingenfietspad is een grote verbetering voor de circa duizend fietsers die deze regionale hoofdfietsroute tussen Houten en Utrecht-West elke dag nemen en we zijn er als Fietsersbond heel blij mee. Deze fietsmaatregelen worden alle door initiatiefnemer Laagraven Investment bekostigd.

We vinden echter dat het niet aangaat om deze ondernemers voor behoud van provinciale hoofdfietsroutes op te laten draaien en pleiten dus (voor wat betreft de fietstunnel) voor medefinanciering vanuit provinciale (en Rijks?)-budgetten.

Hartelijk dank voor uw aandacht!

Het ontwerp-bestemmingsplan Ravenswade is hier in te zien.

vrijdag 22 september 2017

Fietsnet Nieuwegein feestelijk ingewijd met Color Bike Tour

Fietsnet Nieuwegein, het bewegwijzeringssysteem voor fietsers in Nieuwegein, wordt zaterdagavond 23 september feestelijk in gebruik genomen met de Color Bike Tour (bekijk het filmpje). Fietsnet is in goede samenwerking tussen acht actieve vrijwilligers van Fietsersbond Nieuwegein en de gemeente Nieuwegein tot stand gekomen.

In drie maanden tijd plakten de acht vrijwilligers zo'n 5000 gekleurde stickers op lantaarnpalen. Die markeren de negen verschillende routes A tot en met I. De gemeente plaatste de routeborden op alle kruisingen van routes en aan de uiteinden.Op de website van de gemeente Nieuwegein vind je de interactieve kaart van Fietsnet met de routes, zodat je makkelijk je weg vindt.

Fietsersbond Houten was onze inspiratiebron voor Fietsnet. Dank voor alle goede tips en aanwijzingen! Welke (buur)gemeente volgt?

vrijdag 12 mei 2017

Fietsmaatregelen Liesboschterrein hersenkraker voor alle partijen

Afgelopen week stond het Liesboschterrein in de schijnwerper. We spraken in bij de raadscommissie ROM van de gemeente Nieuwegein en voerden een prettig gesprek met gedeputeerde Mobiliteit Jacqueline Verbeek van de provincie Utrecht.

In de commissie was veel aandacht voor de fiets. Vrijwel alle leden stelden vragen over de positie van de fietser op het Liesboschterrein, want in de startnotitie bestemmingsplan Ravenswade kwam het woord fiets niet voor. De consequenties van de voorgenomen maatregelen om de toegankelijkheid van het Liesboschterrein te vergroten waren niet duidelijk. Dit bleek wel toen we meedeelden dat bij de nieuwe zuidelijke 'inprikker' een kruising met stoplichten was voorzien. Raadslid Ingrid de Vries van D66 sprong op van haar stoel van schrik. "Wat? Daar fiets ik iedere dag! Daar is voor veel geld een fietstunnel aangelegd om veilig te kunnen oversteken zonder stoplichten en dan zou daar weer een kruising komen?" Ja inderdaad...

Provinciale ambities
Met gedeputeerde Verbeek hebben we uitgebreid gesproken over het doortrekken van de huidige fietstunnel of het toevoegen van een nieuwe, zodat fietsers ongehinderd door kunnen rijden tussen Houten en Nieuwegein-Centrum. Zij was nog niet overtuigd, maar wij vinden dat een provincie die het fietsgebruik in 2030 wil verdubbelen, toch in elk geval de fietspaden langs provinciale wegen op peil moet houden! Dat betekent voor gemeenteraad en Provinciale Staten: eisen stellen aan de plannen van Laagraven Investment (de partij die een deel van het Liesboschterrein wil ontwikkelen), en geld ter beschikking stellen, bijvoorbeeld vanuit het Realisatieplan Fiets.

Tweerichtingenfietspad langs Ravenswade
Over de voorgenomen oplossing voor de Ravenswade, een tweerichtingenfietspad aan de kant van de McDonalds, zijn we niet onverdeeld enthousiast. Om dit veilig te kunnen uitvoeren moeten in elk geval de drukste inritten verplaatst worden. Er zijn nu veel te veel oversteekbewegingen:Op tweerichtingenfietspaden gebeuren tweemaal zoveel ongevallen als op eenrichtingfietspaden, vooral doordat kruisend verkeer fietsers over het hoofd ziet.

Positief in het plan is het fietspad vanaf de fietstunnel onder de Laagravenseweg naar de Biezenwade. Dit is de door ons al lang geleden voorgestelde fietsersbypass. Die komt uit via de Grote Wade bij de Praxis. Een alternatief zou kunnen zijn om vanaf de Biezenwade rechtdoor naar het Amsterdam-Rijnkanaal door te steken, een stuk de dijk te volgen om aan het einde van de Ravenswade weer uit te komen. Alle maatregelen en alternatieven staan op deze interactieve Google Mapskaart:

Hoe verder?
Op donderdag 18 mei besluit de gemeenteraad over de startnotitie bestemmingsplan Ravenswade. Verschillende partijen overwegen een motie in te dienen in verband met het belang van het fietsverkeer. Ook worden we binnenkort door Laagraven Investment uitgenodigd om over de fietsvoorzieningen in gesprek te gaan. Zeker is dat er nog heel wat denkwerk èn politieke wil nodig is voor een fietsveilig Liesboschterrein. Heb je ideeën? Laat het weten!