zondag 19 november 2017

Fietsersbond: Provincie ondergraaft eigen fietsbeleid met ontsluiting Liesboschterrein

Inspraakreactie Frans Krens, Fietsersbond/Utrechts Fiets Overleg UFO
bij vergadering van de Provinciale Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie van maandag 20 november 2017, agendapunt 4.11

Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie,

De plannen voor herontwikkeling van het Nieuwegeinse Liesboschterrein hebben grote gevolgen voor de twee- tot drieduizend fietsers en bromfietsers die dagelijks via de provinciale Laagravenseweg N408 van Houten naar Nieuwegein rijden. Het zijn voornamelijk middelbare scholieren die via deze regionale hoofdfietsroute van en naar de scholen in Nieuwegein fietsen, en volwassen fietsforensen. Nu nog nemen zij de provinciale fietstunnel en vervolgen ongehinderd hun weg.

Binnenkort is dit verleden tijd, als tenminste de plannen voor de nieuwe ontsluitingsweg van het Liesboschterrein doorgaan. In het ontwerp-bestemmingsplan Ravenswade is te zien, dat fietsers straks de nieuwe ontsluitingsweg langs de Hornbach moeten oversteken. Dit betekent oponthoud en conflicten met kruisend (vracht)verkeer van en naar de Laagravenseweg. Fietsers die de Nieuwegeinsebrug afrijden, komen met veel snelheid aan bij de kruising. We verwachten dat velen de rode verkeerslichten zullen negeren, met alle gevolgen van dien. De Fietsersbond pleit daarom voor verlenging van de provinciale fietstunnel onder de nieuwe ontsluitingsweg door.Klik hier om naar de GoogleMapskaart te gaan

Ontsluiting ondergraaft ambitieuze fietsbeleid provincie
De Fietsersbond vindt een verslechtering van de huidige provinciale fietsroute langs de N409 en N408 niet acceptabel, in het licht van de ambitieuze doelstelling uit het Realisatieplan Fiets. In dit door uw Staten vastgestelde plan staat dat het fietsgebruik in 2030 verdubbeld moet zijn. Om dit te bereiken neemt de provincie Utrecht maatregelen om knelpunten weg te nemen en provinciale wegen veiliger en aantrekkelijker te maken voor fietsers, met minder oponthoud. Het valt toch niet te verkopen dat een bestaande, goede provinciale hoofdfietsroute door deze ontwikkelingen slechter wordt?

Fietsmaatregelen op het Liesboschterrein
Om de vestiging van een distributiecentrum van de Jumbo op het voormalige veilingterrein op de Liesbosch mogelijk te maken moet initiatiefnemer Laagraven Investment veel verkeersmaatregelen nemen. De drukke Ravenswade is al jaren een nachtmerrie voor fietsers en automobilisten. Op 4 juli 2016 dienden zeven partijen uit uw Staten een motie in, om de omstandigheden voor fietsers op het Liesboschterrein te verbeteren. Die motie werd door Provinciale Staten aangenomen, en met effect: de voorliggende plannen voorzien in een vrijliggend tweerichtingenfietspad aan de zuidkant van de Ravenswade en een verplaatsing van de ingang van de Hornbach. Het tweerichtingenfietspad is een grote verbetering voor de circa duizend fietsers die deze regionale hoofdfietsroute tussen Houten en Utrecht-West elke dag nemen en we zijn er als Fietsersbond heel blij mee. Deze fietsmaatregelen worden alle door initiatiefnemer Laagraven Investment bekostigd.

We vinden echter dat het niet aangaat om deze ondernemers voor behoud van provinciale hoofdfietsroutes op te laten draaien en pleiten dus (voor wat betreft de fietstunnel) voor medefinanciering vanuit provinciale (en Rijks?)-budgetten.

Hartelijk dank voor uw aandacht!

Het ontwerp-bestemmingsplan Ravenswade is hier in te zien.

vrijdag 22 september 2017

Fietsnet Nieuwegein feestelijk ingewijd met Color Bike Tour

Fietsnet Nieuwegein, het bewegwijzeringssysteem voor fietsers in Nieuwegein, wordt zaterdagavond 23 september feestelijk in gebruik genomen met de Color Bike Tour (bekijk het filmpje). Fietsnet is in goede samenwerking tussen acht actieve vrijwilligers van Fietsersbond Nieuwegein en de gemeente Nieuwegein tot stand gekomen.

In drie maanden tijd plakten de acht vrijwilligers zo'n 5000 gekleurde stickers op lantaarnpalen. Die markeren de negen verschillende routes A tot en met I. De gemeente plaatste de routeborden op alle kruisingen van routes en aan de uiteinden.Op de website van de gemeente Nieuwegein vind je de interactieve kaart van Fietsnet met de routes, zodat je makkelijk je weg vindt.

Fietsersbond Houten was onze inspiratiebron voor Fietsnet. Dank voor alle goede tips en aanwijzingen! Welke (buur)gemeente volgt?

vrijdag 12 mei 2017

Fietsmaatregelen Liesboschterrein hersenkraker voor alle partijen

Afgelopen week stond het Liesboschterrein in de schijnwerper. We spraken in bij de raadscommissie ROM van de gemeente Nieuwegein en voerden een prettig gesprek met gedeputeerde Mobiliteit Jacqueline Verbeek van de provincie Utrecht.

In de commissie was veel aandacht voor de fiets. Vrijwel alle leden stelden vragen over de positie van de fietser op het Liesboschterrein, want in de startnotitie bestemmingsplan Ravenswade kwam het woord fiets niet voor. De consequenties van de voorgenomen maatregelen om de toegankelijkheid van het Liesboschterrein te vergroten waren niet duidelijk. Dit bleek wel toen we meedeelden dat bij de nieuwe zuidelijke 'inprikker' een kruising met stoplichten was voorzien. Raadslid Ingrid de Vries van D66 sprong op van haar stoel van schrik. "Wat? Daar fiets ik iedere dag! Daar is voor veel geld een fietstunnel aangelegd om veilig te kunnen oversteken zonder stoplichten en dan zou daar weer een kruising komen?" Ja inderdaad...

Provinciale ambities
Met gedeputeerde Verbeek hebben we uitgebreid gesproken over het doortrekken van de huidige fietstunnel of het toevoegen van een nieuwe, zodat fietsers ongehinderd door kunnen rijden tussen Houten en Nieuwegein-Centrum. Zij was nog niet overtuigd, maar wij vinden dat een provincie die het fietsgebruik in 2030 wil verdubbelen, toch in elk geval de fietspaden langs provinciale wegen op peil moet houden! Dat betekent voor gemeenteraad en Provinciale Staten: eisen stellen aan de plannen van Laagraven Investment (de partij die een deel van het Liesboschterrein wil ontwikkelen), en geld ter beschikking stellen, bijvoorbeeld vanuit het Realisatieplan Fiets.

Tweerichtingenfietspad langs Ravenswade
Over de voorgenomen oplossing voor de Ravenswade, een tweerichtingenfietspad aan de kant van de McDonalds, zijn we niet onverdeeld enthousiast. Om dit veilig te kunnen uitvoeren moeten in elk geval de drukste inritten verplaatst worden. Er zijn nu veel te veel oversteekbewegingen:Op tweerichtingenfietspaden gebeuren tweemaal zoveel ongevallen als op eenrichtingfietspaden, vooral doordat kruisend verkeer fietsers over het hoofd ziet.

Positief in het plan is het fietspad vanaf de fietstunnel onder de Laagravenseweg naar de Biezenwade. Dit is de door ons al lang geleden voorgestelde fietsersbypass. Die komt uit via de Grote Wade bij de Praxis. Een alternatief zou kunnen zijn om vanaf de Biezenwade rechtdoor naar het Amsterdam-Rijnkanaal door te steken, een stuk de dijk te volgen om aan het einde van de Ravenswade weer uit te komen. Alle maatregelen en alternatieven staan op deze interactieve Google Mapskaart:

Hoe verder?
Op donderdag 18 mei besluit de gemeenteraad over de startnotitie bestemmingsplan Ravenswade. Verschillende partijen overwegen een motie in te dienen in verband met het belang van het fietsverkeer. Ook worden we binnenkort door Laagraven Investment uitgenodigd om over de fietsvoorzieningen in gesprek te gaan. Zeker is dat er nog heel wat denkwerk èn politieke wil nodig is voor een fietsveilig Liesboschterrein. Heb je ideeën? Laat het weten!maandag 8 mei 2017

Fietsersbond Nieuwegein: fietsvoorzieningen blinde vlek in startnotitie bestemmingsplan Ravenswade

Op woensdagavond 10 mei spreken we in bij de raadscommissie ROM bij het agendapunt Startnotitie bestemmingsplan Ravenswade om aandacht te vragen voor fietsers op het Liesboschterrein. Hieronder volgt de tekst van onze reactie:


Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie ROM,

Al meer dan tien jaar ijveren wij als Fietsersbond Nieuwegein voor een verbetering van de situatie voor fietsers op het Liesboschterrein. De Ravenswade is de snelste route voor fietsers vanuit Houten naar Utrecht-West, maar ook met stip het gevaarlijkste stukje weg voor fietsers in Nieuwegein. De weg figureert dan ook al lange tijd op nr.1. van onze knelpunten-top-tien. Er rijdt veel vrachtverkeer en je hebt als fietser geen eigen plek op de weg. Je voelt je er niet pluis.Op het Meldpunt van de Fietsersbond komen met enige regelmaat klachten binnen over de erbarmelijke situatie voor fietsers op de Ravenswade. Ook gebeuren daar geregeld (bijna)-ongelukken met fietsers. We pleitten daarom al enige jaren voor een fietsers-bypass ter hoogte van de fietserstunnel.

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de startnotitie die vanavond op de agenda staat en in het bijzonder van de kaart die daar in staat. Mogelijk bieden de ontwikkelingen op het Liesboschterrein een verbetering voor fietsers op de Ravenswade. Het bevreemdt ons echter dat in de startnotitie het woord fiets niet voorkomt. Ook de provincie Utrecht rept met geen woord over fietsers, terwijl Provinciale Staten toch begin juli 2016 een motie over een snelle oplossing voor de benarde positie van fietsers op het Liesboschterrein heeft aangenomen.

Wat ons zorgen baart is:

1. De voorgestelde extra aansluiting voor de Liesbosch vanaf de Laagravenseweg, ter hoogte van de Hornbach. Deze kruist de huidige fietsverbinding Houten – Nieuwegeinsbrug bij de fietserstunnel. Er is daar een gelijkvloerse kruising voorzien, met verkeerslichten. Dat betekent een verslechtering voor de fietsers die daar dagelijks passeren. Wij vinden het niet acceptabel dat fietsers tussen Houten en Nieuwegein-Centrum straks voor een verkeerslicht moeten wachten. Dagelijks maken zo'n drieduizend fietsers gebruik van de fietstunnel. Wij pleiten voor het doortrekken van deze tunnel onder de nieuwe aansluitingsweg door. De verbetering van de situatie op de Ravenswade mag geen verslechtering betekenen voor de veel grotere fietsersstroom tussen Houten en Nieuwegein-Centrum.

2. Ook de ideeën voor verkeersoplossingen op het Liesboschterrein zelf -een tweerichtingenfietspad langs de Ravenswade- zijn voor ons geen eerste keus.

We vragen u als commissieleden hier scherp op te zijn en het college te vragen om ons als Fietsersbondafdeling Nieuwegein in een vroeg stadium bij het opstellen van het bestemmingsplan te betrekken.

donderdag 9 maart 2017

Fietsersbond Nieuwegein vraagt aandacht voor fiets bij opstellen bestemmingsplan Binnenstad

Op 9 maart spraken we in bij raadscommissie ROM. Daar stond de startnotitie Bestemmingsplan Binnenstad op de agenda:


Geachte voorzitter, geachte raadsleden,

Als voorzitter van de Fietsersbond, afdeling Nieuwegein, maak ik graag gebruik van de mogelijkheid om in te spreken bij de startnotitie bestemmingsplan Binnenstad. Want met het inbrengen van randvoorwaarden voor een goede fietsinfrastructuur kun je niet vroeg genoeg beginnen. Dat bewijst de historie: als bij het plannen van de laad- en loszones van Cityplaza de consequenties voor het fietsverkeer waren meegenomen, waren deze nooit langs de Noordstedeweg gesitueerd. En kwam de Kolfstedetunnel, de snelste verbinding voor fietsers vanuit Doorslag-west, niet zo ongelukkig als nu uit in de parkeergarage.


De Kolfstedetunnel eindigt op een ongelukkige plek bij de inrit van de parkeergarage

Echter: Nieuwegein mag dan gebouwd zijn als autostad, het is nooit te laat voor het nemen van een nieuwe afslag!

Uitgaan van de fiets
Daarom vraag ik u, om meteen vanaf het begin van de planvorming voor het westelijk deel van de Binnenstad en het Stationsgebied, uit te gaan van de fiets. ‘Healthy Urban Living’ heet dat in goed Nederlands: of De gezonde Stad. Jan Joost Meijs zei het in juni vorig jaar nog: 75% van de volwassen Nieuwegeiners voldoet niet aan de beweegnorm en veel inwoners kampen met overgewicht en/of psychische klachten. Fietsen is een goedkope en gemakkelijke manier om te werken aan een gezonde leefstijl.

Mensen staan dagelijks voor de keuze om beslissingen te nemen die goed of minder goed voor hun gezondheid zijn. Ga je met de fiets of neem je toch de auto? Koop je sla of toch een pizza? Dit gedrag wordt mede bepaald door de manier waarop de omgeving is ingericht, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van doorfietsroutes waardoor je met de fiets sneller en comfortabeler op je bestemming aankomt dan met de auto.

Wat betekent dat concreet voor de Binnenstad?
Daar hebben wij wat aanbevelingen voor:
- voortgaan op de goede weg van het gratis stallen van fietsen;
- extra doorgaande fietsroute van Noord- naar Zuid-Nieuwegein creëren, door
- het opwaarderen van de voetgangersbrug (Weverbrug) tot fietsbrug. Hiermee wordt ook de ontsluiting van Binnenstad-West voor fietsers vanuit Doorslag verbeterd;
- het verbeteren van de aanlanding van de Kolfstedetunnel en het maken van een volwaardige fietsdoorsteek door de parkeergarage naar de Noordstedeweg;
- toegankelijkheid Binnenstad-West en Stationsgebied vanuit Nieuwegein-Noord verbeteren door het ombouwen van de Mendes da Costalaan tot autoluwe doorfietsroute;
- bij de nieuwe woningen zorgen voor een fietsenberging;
- bij eventuele onderwijsvoorzieningen goede inpandige fietsenstallingen en aanrijdroutes;
- overdekte fietsenstalling bij het bus/tramstation.

Wij denken als Fietsersbond uiteraard graag mee bij het planproces!

Dank voor uw aandacht..

donderdag 16 februari 2017

Bewegwijzering voor fietsers bij Structuurbaan aangepast

De gemeente Nieuwegein heeft de bewegwijzering voor fietsers bij de wegwerkzaamheden aan de Structuurbaan aangepast. Fietsers worden bij de Plettenburgerbaan nu weer keurig teruggeleid naar de Structuurbaan.Eerder deze week trokken we aan de bel omdat we vonden dat de communicatie richting fietsers behoorlijk tekortschoot.

Vanmorgen vond er 'op het werk' een goed en constructief gesprek plaats tussen schrijver dezes en projectleider Martijn Stekelenburg. Hoewel we nog van mening verschillen hoe de ideale omleidingsroute eruit ziet, hebben we de intentie uitgesproken om bij volgende projecten meer samen op te trekken.

Laat zien wat je doet voor de fiets
We vinden als Fietsersbond dat de gemeente een kans heeft laten liggen om te laten zien dat Nieuwegein investeert in de fiets. Het feit dat de Structuurbaan dicht is omdat deze weg vrijliggende fietspaden krijgt is geheel niet over het voetlicht gekomen. Ook goede omleidingsroutes voor fietsers dragen bij. Ze laten zien, dat Nieuwegein de fietser belangrijk vindt.

Sympathieke routeborden
Met simpele middelen is er al veel te bereiken. Dit artikel in de Metro geeft tips, onder andere voor deze sympathieke omleidingsborden:Zo zorg je dat wat je zegt, -bijvoorbeeld in de campagne Nieuwegein fietst-, spoort met wat je doet.

zaterdag 11 februari 2017

Fietsersinformatie Structuurbaan: een tandje erbij graag, wethouder Snoeren

De informatie voor fietsers over omleidingsroutes vanwege de afsluiting van de Nieuwegeinse Structuurbaan is ronduit belabberd. De bewegwijzering stuurt fietsers het bos in en de informatie op de gemeentelijke website is onjuist en tegenstrijdig. En dat in de week dat de campagne Nieuwegein Fietst van start gaat.. Dat moet en kan beter: een tandje erbij graag, wethouder Peter Snoeren!

Wat is er aan de hand?
Vanaf maandag 13 februari start het werk aan de Structuurbaan in Nieuwegein. De weg krijgt vrijliggende fietspaden, wat op zich natuurlijk fijn is. Maar in dezelfde week dat de campagne Nieuwegein Fietst van start gaat, mag je toch wel wat verwachten aan communicatie over de afsluiting van deze Fietsfilevrijroute. Die loopt van Houten via de Nieuwe Heemsteedse (fiets)brug, de Structuurbaan en de Utrechtsestraatweg naar Utrecht-West.

Tijdens de werkzaamheden, die tot medio juli duren, is de Structuurbaan afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor fietsers. Een flitsende tekstkar geeft dat al een week aan.Kosten noch moeite zijn gespaard om tijdelijke bushaltes langs de Plettenburgerbaan en trappen voor voetgangers aan te leggen, maar de informatie voor fietsers blijft beperkt tot een enkel geel F-bordje.De fietser richting Nieuwe Heemsteedsebrug en Houten wordt langs de Plettenburgerbaan geleid.Maar na een kilometer houdt de omleidingsroute op; fietsers moeten het zelf maar uitzoeken.....


Op zoek naar informatie op de website
De website van de gemeente Nieuwegein dan? Bij de nieuwsberichten is niets te vinden; wel is er een aparte projectpagina over de werkzaamheden aan de Structuurbaan. In het meest recente wijkbericht van 13 september 2016 valt te lezen dat in fase 1 de Structuurbaan afgesloten is vanaf de Newtonbaan tot en met de inrit van de vrachtwagenparkeerplaats. "(Brom)fietsers worden omgeleid via de Plettenburgerbaan/ Noorderveldweg en Rond ’t Ford. Hier is sprake van een Freudiaanse vergissing, want deze weg heet Rond 't Fort". Er is kennelijk een verstokte Fordrijder aan het werk geweest. Nog afgezien van het feit dat de route langs het Fort een ommelandse reis is....

Op de pagina verkeer en bereikbaarheid dan? Hier staat een duidelijke kaart van de afsluitingen, maar ook hier geen informatie over omleidingsroutes voor fietsers. Wel kun je hier het wijkbericht van 26 januari 2017 downloaden, maar dat bevat dezelfde informatie over omleidingen voor fietsers als dat van september. De handige routeplanner gebruiken dan? Helaas! die laat fietsers op 14 februari gewoon langs de dan afgesloten Structuurbaan rijden. AAAARch!!

Zijn jullie als Fietsersbond dan niet betrokken bij de plannen voor de reconstructie, zal de oplettende lezer zich afvragen. Ja dat wel. We hebben tweemaal de bouwtekeningen becommentarieerd. Maar zijn niet uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 26 september. De gemeente heeft daarvoor inmiddels haar excuses aangeboden. De tegenstrijdige en foutieve informatie op de website hebben wij de afgelopen weken geleden diverse malen via mails en telefoon bij de gemeente aan de orde gesteld. Helaas tot nu toe zonder effect.

Het kan anders...
Wij vinden dat fietsers niet alleen in de planfase, maar ook bij de uitvoering van werkzaamheden goed geïnformeerd moeten worden. Zo ingewikkeld is dat niet. Een kwestie van het al in de aanbestedingsfase meenemen van eisen, net zoals dat kennelijk is gedaan met de eisen van de OV-diensten. En gebruik maken van lokale kennis. Wij zijn er klaar voor en zeggen: Peter Snoeren, dit moet en kan beter, een tandje erbij graag!