donderdag 6 juni 2019

Nieuwe website Fietsersbond Nieuwegein

Deze website dient sinds mei 2019 nog alleen als archief. We zijn tegenwoordig te vinden  op nieuwegein.fietsersbond.nl


maandag 11 maart 2019

Een fietstunnel bij de Liesbosch: van Nieuwegeinse motie tot verkiezingsresultaat?

Op 14 maart krijgen de Nieuwegeinse raadsleden de resultaten te zien van de quick scan 'Scenario’s voor fietsverbinding Zuidelijke ontsluitingsweg Liesbosch'. De raad had hier in februari vorig jaar via een motie om gevraagd. De Zuidelijke ontsluitingsweg, nu in aanleg naast de Hornbach, kruist straks de drukbereden fietsroute tussen Nieuwegein en Houten over de provinciale N408. 


Schiet geen wortel voor het stoplicht
Met het uitdelen van wortels protesteerden we hier een jaar geleden tegen: 'Schiet geen wortel voor het stoplicht' en we pleitten toen voor een fietstunnel, een veel veiliger en comfortabeler alternatief. 

Want met 2850 fietsers per etmaal is de fietsverbinding de op één na drukst bereden in- en uitvalsweg voor fietsers van en naar Nieuwegein, na de Jutfasebrug (8000 (brom)fietsers per etmaal) en vóór de Nieuwe Heemsteedsebrug (1500 (brom)fietsers per etmaal). De route wordt veel gebruikt door scholieren en forenzen van en naar Nieuwegein, Houten, de Uithof, De Bilt, Bunnik en Utrecht-Oost. Het weggedeelte fungeert daarmee als een regionale draaischijf voor het fietsverkeer.

Fietstunnel bij Hornbach
In het rapport worden meerdere scenario's besproken. De voorkeur van de Fietsersbond gaat uit naar de goedkoopste tunnelvariant op de plek van de gelijkvloerse kruising-in-aanleg naast de Hornbach. 
Voor zo'n fietstunnel is nog geen financiering; wel noemen zowel VVD als GroenLinks de fietsroute in hun Provinciale Staten-verkiezingsprogramma en hebben D66, PvdA, CDA, SP en ChristenUnie de fiets in hun programma hoog in het vaandel staan. 

We roepen de Nieuwegeinse raadsleden op om bij hun kandidaat-collega's in de Staten de tunnelvariant onder de aandacht te brengen. Het zou toch mooi zijn als al die fraaie fietsbeloftes een concrete uitwerking krijgen in het nieuwe coalitieakkoord?

maandag 4 juni 2018

Bijgewerkte fietskansen- en knelpuntenkaart voor Nieuwegein

In het nieuwe coalitieakkoord kondigt de coalitie aan om een nieuwe lijst van fietsknelpunten te gaan maken. Fietsersbond Nieuwegein vindt het belangrijk om niet alleen knelpunten, maar ook kansen in beeld te brengen. Want in onze stad zijn er veel plekken en routes met potentie, bijvoorbeeld voor het realiseren van autoluwe doorfietsroutes (fietsstraten).

We hebben daarom onze knelpuntenkaart omgebouwd tot kansen- en knelpuntenkaart.

Meerdere knelpunten zijn oude bekenden. Ook staat een enkele op het punt verwijderd te worden (of in elk geval te zakken op de lijst), zoals de Ravenswade. Maar daarvoor in de plaats is de nieuwe geplande gelijkvloerse kruising met de Laagravenseweg gekomen, die de bestaande regionale hoofdfietsroute van Nieuwegein naar Houten/Utrecht Lunetten/Bunnik en de Uithof kruist. Op dit moment worden alternatieven onderzocht. Financiering voor een alternatief (tunnel) ontbreekt tot dusver.

Bekijk de kaart via deze link (klik op de rode en groene druppels en lijnen voor meer informatie en een foto): https://drive.google.com/open?id=1zRmaYuHCrooI4D4W82UUsS05sY0&usp=sharing

Het plaatje hieronder geeft een indruk van de kaart:


De groene lijnen geven de weggedeelte aan waar we kansen zien voor autoluwe fietsstraten.
De groene druppels geven kansen aan voor verbeteringen voor fietsers.
De rode druppels geven knelpunten aan.
donderdag 17 mei 2018

Fietsersbond Nieuwegein pleit voor meer rood op straat

De gemeente Nieuwegein mist kansen om haar fietsnetwerk op een hoger niveau te brengen, vindt Fietsersbond Nieuwegein. De IJsselsteinseweg krijgt in de herinrichtingsplannen een traditionele auto-uitstraling, met een relatief breed grijs middendeel van 3 meter en 1,75 m brede fietssuggestiestroken. Ook verdwijnen de wegversmallingen en drempels. Slechts een klein deel, tussen Stormvogel en de keerlus bij de tramovergang, krijgt een fietsstraatinrichting met rood asfalt. Een gemiste kans, vindt Fietsersbond Nieuwegein. We pleiten dan ook voor meer rood op straat.

Belangrijke regionale hoofdfietsroute
De IJsselsteinseweg vormt een belangrijke schakel in het regionale hoofdfietsnetwerk tussen Nieuwegein en IJsselstein. Elke dag maken duizenden fietsers, waaronder veel middelbare scholieren, gebruik van de route. In het in 2014 door de gemeenteraad van Nieuwegein vastgestelde Mobiliteitsplan+ staat: “In het kader van Nieuwegein Fietsstad streven we ernaar het fietsnetwerk naar een hoog niveau te brengen op gebied van veiligheid, volledigheid (ontbrekende schakels), herkenbaarheid (rode deklagen, bewegwijzering), comfort en kwaliteit. Daarbij wordt ook ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, zoals de elektrische fiets, bakfiets etc. In woonwijken wordt qua inrichting prioriteit gegeven aan de fiets..”

Voorbeelden uit buurgemeenten
We hebben als Fietsersbond het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd om ideeën aan te dragen voor de herinrichting van straten die deel uitmaken van het hoofdfietsroutenetwerk. We stuurden foto’s met goede voorbeelden uit buurgemeenten Houten en Utrecht en maakten zelfs een fietsstraat-fietstocht door Nieuwegein met één van de ambtenaren. Voor de IJsselsteinseweg tussen Roerdomplaan en tuincentrum Baars stelden wij een inrichting voor zoals de Kanaalweg in Utrecht.Kanaalweg Utrecht

Deze weg heeft zelfs relatief veel vrachtverkeer vanwege de bedrijven die daar gevestigd zijn, maar toch een zeer fietsvriendelijke uitstraling. De auto is er letterlijk te gast.

Meer rood op straat
Met wethouder Snoeren spraken we geregeld over verbeteringen van het fietsnetwerk. Helaas tot op heden zonder veel resultaat: de Mendes da Costalaan, óók een straat met fietsstraatpotentie, en met zeer slecht asfalt, werd recent geheel bedekt met een laag grijs asfalt. Dat schiet niet op zo. Ook het Handboek Stedelijk Tapijt, dat volgens het Mobiliteitsplan+ (paragraaf 3.3) “binnenkort aan het gemeentebestuur ter vaststelling wordt aangeboden” heeft de afgelopen collegeperiode niet het licht gezien.

We vragen daarom de partijen uit de nieuwe gemeenteraad en de coalitie om werk te maken van meer rood op straat, te beginnen bij de IJsselsteinseweg.

maandag 2 april 2018

Aandachtspunten Fietsersbond voor NIeuwegeins coalitieakkoord 2018 - 2022

Deze week ontvangen de nieuwe leden van de gemeenteraad een brief met zes aandachtspunten voor het coalitieakkoord.

Geachte raadsleden, geachte onderhandelaars,

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot gemeenteraadslid! Nu wacht u de belangrijke taak het (fiets)beleid voor de komende vier jaar uit te zetten.

Veel Nieuwegeiners tobben met overgewicht en daarmee samenhangende klachten als hart- en vaatziekten en diabetes. En tegelijkertijd staan automobilisten vast op weg van en naar de Nieuwegeinse bedrijventerreinen. Hiervoor bestaat een simpele, goedkope en zeer doeltreffende oplossing: de fiets!

Een betere gezondheid -60% van de inwoners van Nieuwegein vindt gezondheid een belangrijk aspect bij de keuze voor de fiets-, een grotere bereikbaarheid en schonere lucht in onze stad: maatschappelijke kosten-batenanalyses geven aan dat investeren in excellente fietsinfrastructuur zeer rendabel is. Veel van deze aspecten lazen we al terug in uw partijprogramma’s; nu is het tijd voor een concretisering.

Fietsersbond Nieuwegein zet graag de belangrijkste aandachtspunten voor het coalitieakkoord voor u op een rijtje:

1. Alternatieven voor de gelijkvloerse kruising bij het Liesboschterrein (Motie 133) worden op dit moment onderzocht. Een veilige fietsroute zonder oponthoud is van essentieel belang voor woon-werk- en woon-schoolfietsers. Wij vragen u om voor de financiering van de oplossing samen op te trekken met provincie en Laagraven Investment, en budget voor de oplossing te reserveren.

2. Auto te gast. Tenminste vier routes van Fietsnet de komende collegeperiode ombouwen tot fietsstraat, waar de auto te gast is. De drempels verdwijnen daar grotendeels, en asfalt vervangt de klinkers. Daardoor worden dit aantrekkelijke, snelle, schone fietsroutes, voor huidige en nieuwe soorten fietsers zoals e-bikers.

3. 30 is het nieuwe 50. Op wijkwegen gaat de snelheid van 50 naar 30 km/uur. Dat vergroot de veiligheid. Op de Noordstedeweg biedt dit ruimte om de snorscooter naar de rijbaan te verplaatsen.

4. Snorscooters naar de rijbaan, te beginnen met de Noordstedeweg.

5. Voorrang voor de fiets op hoofdfietsroutes, ook op wijkwegen met OV. Wij pleiten er voor dat de fietsers op hoofdfietsroutes altijd voorrang krijgen. Dat zou ook moeten gelden voor kruisingen op wijkwegen met OV. Immers, slechts 6% van de Nieuwegeiners gebruikt het OV, en maar liefst 30% pakt dagelijks de fiets!

6. Een volwaardige noord-zuidfietsroute aan de westkant van de Binnenstad, met dito fietsenstalling met OV-fietsen. En de Noordstedeweg autoluw maken, door verkeer naar de parkeergarages via de Zuidstedeweg te leiden.

Veel succes met het samenstellen van uw akkoord, en tot ziens in de komende raadsperiode.

met vriendelijke groet,
Fietsersbond, afdeling Nieuwegein

zondag 18 maart 2018

Welke politieke partij gaat op kop voor de fiets bij #GR2018?

PvdA en GroenLinks zijn de meest fietsvriendelijke partijen van Nieuwegein. Dat blijkt uit een analyse van alle elf verkiezingsprogramma's en van de vijf 'fiets'moties die de afgelopen raadsperiode zijn ingediend.

Maar liefst 11 partijen dingen in Nieuwegein aanstaande woensdag naar onze stem. Fietsersbond Nieuwegein heeft alle verkiezingsprogramma's gescreend op maatregelen voor de fiets. Vorig jaar stuurden we alle politieke partijen een lijst met programmapunten toe. Wat hebben zij daarvan overgenomen en wat valt op? Daarnaast hebben we alle moties van de afgelopen vier jaar bekeken. Papier is immers geduldig en verkiezingsbeloftes zijn makkelijk gedaan. Maar wie stond er de afgelopen vier jaar pal voor de fiets in Nieuwegein? Dat blijken de PvdA en GroenLinks.

Fietsmoties van de afgelopen vier jaar
De afgelopen raadsperiode zijn maar liefst vijf moties over fietsen ingediend en aangenomen. Dat waren de moties M62, M63, M69, M107 en M133, over resp. de Binnenstad, de Noordstedeweg, de Ravenswade, de Linielanding en de doorgaande fietsverbinding bestemmingsplan Ravenswade. Ze zijn allemaal in 2016 en 2017 ingediend en aangenomen. Initiatiefnemer was in vier van de vijf gevallen de PvdA in combinatie met GroenLinks, en een of meer partijen uit de groep D66, CDA, D66, SP, IB, VSP, groep De Jong en eenmaal de VVD. Opvallende afwezige in de rij is de ChristenUnie, die overigens wel steeds meestemde. De VVD stemde bij vier van de vijf moties tegen.

Verkiezingsprogramma’s
Wat hebben de partijen meegenomen uit onze lijst met programmapunten en welke eigen standpunten hebben zij nog toegevoegd? We hebben de programma’s gescoord op vier belangrijke punten: ’30 is het nieuwe 50’, fietsstraat/auto te gast, autoverkeer naar stadsautoweg, en veilige schoolroutes. Daarnaast hebben we opvallende fietsstandpunten genoteerd.De PvdA scoort op alle vier punten. Met een banddikte verschil komt GroenLinks over de finish gevolgd door SP, D66, CDA, Stadspartij Nùwegein, ChristenUnie en Lokale Vernieuwing. De overige partijen scoren niet op de vier punten maar wijden nog wel enkele zinnen aan de fiets.

Autovrije kinderspits, fietsboulevard en groen bij slecht weer
Nog enkele opvallende punten uit de programma's:
- PvdA wil een noord-zuidroute door de Binnenstad realiseren en een autovrije kinderspits;
- GroenLinks wil dat de Herenstraat een fietsboulevard wordt en pleit o.a. voor een netwerk van oplaadpunten voor e-bikes;
- D66 wil sneller groen voor fietsers bij slecht weer;
- CDA wil de knip in de Malapertweg ongedaan maken zodat de voormalige oost-westroute hersteld wordt.

We wensen alle partijen succes bij de verkiezingen en alle kiezers bij het maken van hun keuze!zondag 11 maart 2018

De Noordstedeweg een fietsstraat? Wat ons betreft niet...

In de Stemwijzer van Nieuwegein voor de gemeenteraadsverkiezingen is een stelling opgenomen over de Noordstedeweg: De Noordstedeweg in Nieuwegein moet een fietsstraat worden. Dat betekent dat fietsers voorrang krijgen en auto’s te gast zijn. Ook in het verkiezingsdebat van aanstaande dinsdag 13 maart is de Noordstedeweg één van de gespreksonderwerpen. Slim, want over (het fietspad langs) de Noordstedeweg zijn sinds jaar en dag de meningen verdeeld.

Wat valt op aan de antwoorden van de politieke partijen?
Ten eerste dat twee partijen geen toelichting gegeven hebben: Ieders Belang en de Verenigde Senioren Partij. Ze zijn het wel eens met de stelling. Twee partijen, de PvdA en GroenLinks, zijn het eens met de stelling maar willen autoverkeer naar de Zuidstedeweg leiden, zonder overigens te melden hoe. Twee partijen (SP en Stadspartij Núwegein) vinden geen van beide opties goed en de overige partijen (VVD, CDA, ChristenUnie en Lokale Vernieuwing) zijn het oneens met de stelling.


Het fietspad langs de Noordstedeweg ter hoogte van de Herenstraat

Wat vindt Fietsersbond Nieuwegein?

30 is het nieuwe 50
Wij vinden dat het autogedeelte van de Noordstedeweg geen fietsstraat moet worden, maar dat de maximumsnelheid hier van 50 naar 30 km/uur moet. Want de kans op een ernstig ongeval in een 30-zone is maar liefst 3,5 maal lager dan bij een maximumsnelheid van 50 km per uur. Maar, zullen sommige partijen zeggen, stokt de doorstroming van automobilisten en lijnbussen dan niet? Nee: de extra reistijd voor automobilisten en lijnbussen blijft beperkt tot enkele seconden. In een gebied van 25 hectare (2,5 km x 2,5 km) gaat het over 11 seconden. Kijk voor meer informatie over '30 is het nieuwe 50' op de site van de Fietsersbond.

Snorfiets naar de rijbaan
Ook willen wij dat de snorfiets (in de meeste gevallen is dat een snorscooter), net als de bromfiets, naar de rijbaan gaat. De snelheidsverschillen op het fietspad worden dan kleiner, wat de kans op ongelukken verlaagt. De verwachting is, dat gemeenten nog dit jaar zelfstandig kunnen beslissen op welke fietspaden snorfietsen naar de rijbaan moeten. Het fietspad langs de Noordstedeweg is een belangrijke kandidaat voor zo'n snorfietsverbod, vinden wij, omdat dit een erg druk fietspad is. Onze indruk is dat bij de meeste ongevallen op het fietspad een snorscooter betrokken is.

Parkeergaragetoegangen Noordstedeweg duurder maken
Wij zijn het eens met PvdA en GroenLinks dat autoverkeer zoveel mogelijk naar de Zuidstedeweg geleid moet worden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Volgens ons kan dat, door het gebruik van de ingangen van de parkeergarages aan de zijde van de Zuidstedeweg goedkoper te maken en het gebruik van de ingangen aan de zijde van de Noordstedeweg duurder.